24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ambalaj atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılması, geri dönüştürülmesi veya geri kazanılması esastır. Söz konusu faaliyetlerin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planı belediyeler tarafından hazırlanır. Bu plan yetkilendirilmiş kuruluş, belediye ve lisanslı firma işbirliğinde hazırlanır ve "Ambalaj Atıkları Yönetim Planı" olarak adlandırılır.

Ambalaj Atıkları Yönetim Planını hazırlamak ve incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmak ilçe belediyelerin yükümlüğündedir. Bakanlık ilgili birimi uygun gördüğü Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarını onaylar. Belediyeler, bu plan çerçevesinde çalışmaları başlatır, uygulamayı denetler ve gerekli önlemleri alır. Gerekli gördüğü durumlarda ambalaj atığı üreticilerine idari yaptırım uygular.

Belediyeler kaynağında ayrı toplama uygulaması ile ilgili yerine getirdiği kontrol ve izleme çalışmaları sonuçlarını 6 aylık dönemlerde bakanlığa rapor eder. Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı da bu raporlar üzerinden ambalaj atıklarının geri kazanımı çalışmalarının gelişimini takip eder. 

Ambalaj Atıkları Yönetim Planı beş ana bölümden oluşur.

  1. İletişim Bilgileri
  2. Bölgenin Mevcut Durumu
  3. Uygulama Planı
  4. İzleme ve Değerlendirme
  5. Ekler

Aşağıda bulunan linkler aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Ambalaj Atıkları Yönetim Planı" formatına ve bu plan hazırlanırken kullanılabilecek tablo örneklerine ulaşabilirsiniz.

Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Formatı

Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Hazırlanırken Kullanılabilecek Tablo Format Örnekleri